Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden JustBiz

 Artikel 1 werkingssfeer

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen JustBiz en opdrachtgever, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden welke door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.
 • Voor zover voor JustBiz gedrags- en beroepsregels van toepassing zijn, maken deze deel uit van de overeenkomst. De opdrachtgever verklaart de daaruit voor JustBiz voortvloeiende verplichtingen steeds volledig te zullen respecteren.
 • De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling voor wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan

Artikel 2 Terbeschikkingstelling van informatie door de opdrachtgever

 • Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke JustBiz overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.
 • De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 3 Uitvoering van de opdracht

 • JustBiz zal bij de uitvoering van de opdracht de zorgvuldigheid in acht nemen die van een professionele dienstverlener mag worden verwacht. Zij 
staat evenwel niet in voor het bereiken van een bepaald resultaat.
 • JustBiz bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht uitgevoerd wordt. Hierbij worden de door opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht genomen.

Artikel 4 Geheimhouding

 • JustBiz is, tenzij hij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden.
 • JustBiz is niet gerechtigd de informatie die aan hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval JustBiz voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele, of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.
 • Tenzij daartoe door JustBiz voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van JustBiz, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken.

Artikel 5 Honorarium

 • De door JustBiz geleverde diensten worden op uurbasis in rekening gebracht, tenzij opdrachtgever en JustBiz hierover andere afspraken hebben gemaakt.
 • Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is JustBiz gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij opdrachtgever en JustBiz hierover andere afspraken hebben gemaakt.
 • Het honorarium van JustBiz wordt per maand in rekening gebracht, tenzij opdrachtgever en JustBiz hierover andere afspraken hebben gemaakt. Over alle door opdrachtgever aan JustBiz verschuldigde bedragen wordt de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.

Artikel 6 Betaling

 • Betaling door opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in gefactureerde valuta door middel van overmaking ten gunste van een door JustBiz aan te wijzen bankrekening.
 • Indien opdrachtgever niet binnen de onder 7.1 genoemde termijn heeft betaald, is JustBiz gerechtigd, nadat hij opdrachtgever ten minste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van JustBiz, vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.
 • In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van JustBiz op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 • Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die JustBiz maakt als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van opdrachtgever.

 Artikel 7 Aansprakelijkheid

JustBiz zal bij de uitvoering van de opdracht de zorgvuldigheid in acht nemen die van een professionele dienstverlener mag worden verwacht. Indien de opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van JustBiz die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is JustBiz voor die schade slechts aansprakelijk tot een maximum van het bedrag van het honorarium, gefactureerd voor de desbetreffende opdracht over de laatste drie maanden, tenzij er aan de zijde van JustBiz sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

Artikel 8 Toepasselijk recht en forumkeuze

 • Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en JustBiz waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
 • Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en JustBiz, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin JustBiz zijn woonplaats heeft.